Trường Nội tỉnh Hiroshima

Thành phố Fukuyama

Trường Đại học Fukuyama là ngôi trường được thành lập năm 1975, được xây dựng trên mặt bằng rộng 360.000 m2 với 34 tòa nhà nghiên cứu giáo dục, trong đó có 14 chuyên ngành thuộc 5 khoa và 13 khoa chuyên môn thuộc 4 ngành nghiên cứu. Nhà trường luôn đề cao việc giáo dục nhân cách con người, hướng đến việc đào tạo ra những con người có nền tảng nhân cách tốt đẹp để có thể hòa hợp với mọi hoàn cảnh sống, đồng thời mong muốn gây dựng một thế hệ nhân tài có đủ tư cách đạo đức và kiến thức chuyên môn để cống hiến cho xã hội.

Ngành học
  • Khoa Kinh tế
  • Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Khoa Kỹ thuật Công nghiệp
  • Khoa Nhân học
  • Khoa Dược học
Học viện
  • Chuyên ngành Nghiên cứu kinh tế học
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Khoa học Nhân văn
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp / Chuyên ngành Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn và Kỹ thuật Công nghiệp
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Dược học
Chỉ tiêu tuyển sinh 970 người
Tổng số du học sinh 117 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Fukuyama
Trang chủ của trường http://www.fukuyama-u.ac.jp/english/
Liên hệ

Phòng giao lưu quốc tế:kokusai@fucc.fukuyama-u.ac.jp

Khoa Kinh tế/Khoa Văn hóa Con người:kkzimu-3@fuedu.fukuyama-u.ac.jp
Khoa Kỹ thuật Công nghiệp:koujimu5@fucc.fukuyama-u.ac.jp