Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Heisei Fukuyama

Đại học Heisei Fukuyama luôn nhắm vào việc trang bị cho sinh viên vốn tri thức và nền tảng kỹ thuật, dựa vào đó sinh viên có thể có “Năng lực giải quyết các vấn đề mang tính tổng hợp”, đồng thời có thể tự bản thân lựa chọn cách nghĩ cách làm cho riêng mình và có trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động đó. Từ nay trở đi, nhà trường đặt mục tiêu lớn nhất là đào tạo ra những nhân tài được xã hội đánh giá và tôn trọng. Để làm được điều này, chúng tôi thành lập ra các từng ngành chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế, phúc lợi, sức khỏe, điều dưỡng; đồng thời đề cao phương pháp tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, mở rộng cách suy nghĩ. Ở khoa Kinh tế, chúng tôi được tiếp nhận nhưng sinh viên vô cùng ưu tú, chúng tôi tập trung đào tạo theo hướng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Ngành học
  • Khoa Kinh tế học
  • Khoa Sức khỏe Cộng đồng
  • Khoa Điều dưỡng
  • Khoa Hộ sinh
Học viện
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Kinh tế học
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Khoa học về Sức khỏe Con người và Thể thao
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Điều dưỡng học
Chỉ tiêu tuyển sinh 340 người
Tổng số du học sinh 8 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Fukuyama
Trang chủ của trường http://www.heisei-u.ac.jp
Liên hệ s-gakumu@heisei-u.ac.jp