Trường Nội tỉnh Hiroshima

Trường Cao đẳng Học việnvăn hoá Hiroshima

Trường Cao đẳng Văn hóa Hiroshima mới thành lập 3 khoa rất đặc sắc, đó là: Ngành Đời sống Cộng đồng, Ngành Thực phẩm Dinh dưỡng, Ngành Mầm non. Nhà trường đang thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sắp xếp gia sư để kèm cho từng bạn du học sinh một, nhằm đánh giá chính xác được tình hình học tập của từng bạn, đồng thời hỗ trợ các bạn một cách tỷ mỷ.

Chương trình học
  • Ngành Đời sống Cộng đồng
  • Ngành Thực phẩm Dinh dưỡng
  • Ngành Mầm non
Khoa chuyên môn
  • Chuyên ngành Văn hóa đời sống
  • Chuyên ngành Dinh dưỡng
  • Chuyên ngành Mầm non
Chỉ tiêu tuyển sinh 230 người
Địa chỉ Thành phố Hiroshima quận Asaminami
Trang chủ của trường http://www.hbg.ac.jp/college/
Liên hệ gakuseibu@hbg.ac.jp