Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Công nghiệp Hiroshima

Năm 1961, thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hiroshima, năm 1962 thành lập trường Đại học Công nghiệp Hiroshima (Khoa Công nghệ). Sau đó, thành lập khoa nghiên cứu công nghệ của Viện đại học, tổ chức lại các khoa, ngành, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, thiết bị, trong đó, đã đào tạo được khoảng 40.000 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, có 4 khoa gồm 12 ngành là khoa công nghệ, khoa thông tin, khoa môi trường, khoa đời sống. Dựa vào nền tảng "xã hội, môi trường, đạo đức", chúng tôi đào tạo nên những nhân sự có chuyên môn cao có thể cống hiến cho sự phát triển của xã hội trong thế kỷ 21 được xem là thế kỷ đề cao kỹ thuật cùng với tính nhân văn.

Ngành học
  • Ngành Kỹ thuật Công nghiệp
  • Ngành Thông tin
  • Ngành Môi trường
  • Ngành Nhân thọ
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp
Chỉ tiêu tuyển sinh 1,080 người
Tổng số du học sinh 9 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Saeki
Trang chủ của trường http://www.it-hiroshima.ac.jp/english/
Liên hệ intl@it-hiroshima.ac.jp