Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học nữ sinh Yasuda

Trường Đại học Nữ sinh Yasuda được thành lập vào năm 1915 với tư cách là Trường Yasuda Gakuen (Trường Nữ công Gia chánh Hiroshima), năm 2015 trường đã kỷ niệm 100 năm thành lập. Năm 1966, trường đã mở Khoa Văn học, gần đây vào năm 2012 mở thêm Khoa giáo dục, Khoa tâm lý, tiếp đó năm 2013 mở thêm 2 khoa đào tạo sau đại học là Khoa nghiên cứu về tề gia nội trợ, Khoa nghiên cứu về dược học. Năm 2014, trường đã mở thêm khoa điều dưỡng, và trở thành trường đại học tổng hợp với 3 khoa nghiên cứu bậc sau đại học, 7 khoa bậc đại học, 1 trường đại học ngắn hạn (Khoa văn học, Khoa giáo dục, Khoa tâm lý, Khoa thương mại hiện đại, Khoa tề gia nội trợ, Khoa dược, Khoa điều dưỡng, Trường đại học ngắn hạn).

Ngành học
  • Ngành Văn học
  • Ngành Giáo dục
  • Ngành Tâm lý
  • Ngành Kinh doanh Hiện đại
  • Ngành Tài chính Gia đình
  • Ngành Dược phẩm
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Văn hoá
  • Khoa Nghiên cứu Tài chính Gia đình
  • Khoa Nghiên cứu Dược phẩm
Chỉ tiêu tuyển sinh 1,195 người
Địa chỉ Thành phố Hiroshima quận Asaminami
Trang chủ của trường http://www.yasuda-u.ac.jp/top/en/
Liên hệ nyushi.box@yasuda-u.ac.jp