Học tập - Sinh hoạt

Thông tin học bổng

Chúng tôi xin giới thiệu thông tin, học bổng của riêng trong tỉnh Hiroshima và chế độ học bổng của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản.

※Hãy xác nhận thông tin chi tiết về các học bổng qua các địa chỉ đường dẫn hoặc bộ phận phụ trách học bổng của trường đăng ký nhập học.

Học bổng của riêng Hiroshima

  • (Quỹ công ích) Trung tâm quốc tế Hiroshima
  • Tổ chức xúc tiến giáo dục Ishida
  • (Quỹ công ích) Tổ chức văn hóa khuyến học Kumahira
  • (Quỹ công ích) Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima
  • Quỹ học bổng ngân hàng Momiji
  • Học bổng Yahatakinen
  • (Quỹ công ích) Học bổng Urakami

Khác

  • Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản pháp nhân hành chính độc lập